دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-112 
1. اسلام سیاسی و «القاعده»

صفحه 1-33

عبدالوهاب فراتی؛ مهدی بخشی شیخ احمد


3. تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم‌گرایی و واگرایی در جهان اسلام

صفحه 56-72

محمدرضا حافظ نیا؛ ریباز قربانی نژاد؛ محسن جان پرور