دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-231 

مقاله پژوهشی

1. وضعیت ژئوپلیتیک شیعه در عصر جهانی شدن

صفحه 1-24

نرجس سادات حسینی؛ سید عباس احمدی


7. واکاوی ریشه‌های شکل‌گیری داعش در سوریه و عراق

صفحه 161-188

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ ایمان شریف یلمه