دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-169 
4. بررسی تطبیقی دیپلماسی عمومی ایران و ترکیه در عراق و سوریه

صفحه 73-93

علی عنایتی شبکلائی؛ سید اسدالله اطهری؛ رحمت حاجی مینه