بررسی مولفه های حکمرانی خوب از منظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه

2 دانشجوی دانگشگاه آزاد اسلامی

چکیده

از دهه 1980 به بعد مفهوم جدیدی مطرح شده است که به الگوی حکمرانی خوب مشهور است . پس از اینکه دولتها در اواخر قرن بیستم و بیست و یکم با چالش های جدیدی نظیر رهیافت دولت بزرگ؛ اجماع واشنگتنی روبرو شدند، الگوی حکمرانی خوب را به عنوان چارچوبی جهت خروج از این چالش ها مطرح کردند. وجود حکومت مستلزم حکمرانی است که سکان هدایت جامعه انسانی را بر عهده بگیرد و اهداف جمع را به سر منزل مقصود برساند. همچنین بهترین شکل و بهترین نوع نظام سیاسی همواره دغدغه اصلی و اساسی اندیشه های سیاسی بوده است و در تفکرات هر یک از اندیشمندان به نوعی حاکمیت مطلوب جامعه ترسیم گشته است؛ اندیشه های سیاسی ایرانی – اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده که برای دست یابی به دیدی موثر درباره موضوع حکمرانی خوب در میان اندیشمندان ایرانی – اسلامی؛ امام خمینی را به عنوان طراح نظام جمهوری اسلامی انتخاب کردیم. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن داریم که سوال اساسی را ؛ مولفه های حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) چیست؟ قراردهیم. فرضیه مقاله حاضر بدین شرح است که: مهم ترین مولفه های حکمرانی خوب در اندیشه امام خمینی با الهام از آموزه های قرآن، سیره و سنت حکومت نبوی عبارتند از: توجه به حاکمیت قانون، مشارکت مردم، عدالت جویی، اعتماد سازی و پاسخ گویی حکومت به مطالبات مردمی. روش پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می‌باشد. چارچوب نظری هم بر اساس نظریه حکمرانی خوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the components of good governance from Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Mohammadrahim Eivazi 1
  • Nazanin Marzban 2
چکیده [English]

From the 1980s onwards, a new concept has been proposed that the governance model is well-known. After the government, especially in the late twentieth and twenty-first century with new challenges, such as big-government approach; Washington Consensus and the State faced, good governance model as a framework to provide new solutions for getting out of this challenges raised.solutions that humans achieve good governance and measures to achieve the ideal form of government help. The ruling requires the existence of human society and governance that led it to assume its purpose and objectives of this collection to head home.they also saw to it that to achieve effective on the subject of good governance among Iranian scholars - Muslim, Imam Khomeini and the Supreme leader of the Islamic Republic as a designer Shiite political leadership to the necessity of establishing an Islamic state with jurists began, the we. Therefore, in this study we are trying to make the fundamental question; the components of good governance in the political thought of Imam Khomeini mean? And inspect. The hypothesis of this paper is as follows: The most important component of good governance in the ideas of Imam Khomeini inspired by the teachings of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad are: the rule of law, public participation, justice, confidence-building and accountability of government to popular demands. This method is based on analytical method and the method of data collection is the library. The theoretical framework is based on the theory of good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • National Interest
  • The ability to generate national wealth
  • Ability to build model