آینده‌پژوهی بحران یمن بر اساس روش تحلیل بازیگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری علوم سیاسی،گرایش آینده پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی،دانشگاه شاهد،دانشکده علوم انسانی

10.30479/psiw.2020.11424.2615

چکیده

هدف: تحولات یمن به‌واسطه مداخله کنشگران متعدد به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های منطقه راهبردی غرب آسیا تبدیل شده است و به همین دلیل رسیدن بحران به نقطه تعادل پروسه‌ای بلندمدت خواهد بود؛در شرایط کنونی هیچ‌کدام از بازیگران قصد تعدیل منافع اساسی و اصلی خود را ندارند.جستار آینده‌پژوهانه پیرامون بحران،مسئله‌ای اولویت‌دار و حائز اهمیت است. هدفپژوهش حاضر پاسخگویی به این پرسش است که سناریوهای آینده بحران یمن کدام‌اند؟
روش پژوهش: با توجه به تعدد بازیگران و منافع متفاوت آن‌ها،روش تحلیل بازیگران وتبیین منافع آنها،جهت ارائه سناریوهای ممکن،محتمل و مطلوب،مناسب خواهد بود. این پژوهش همچنین از پنل خبرگانی و مصاحبه دلفی بهره گرفته است.
 یافته‌ها: مداقه صورت گرفته نشانگر این است که هفت سناریوی بحران ادواری (وضعیتی بین آتش‌بس و جنگ)،خاتمه بحران و تشکیل حکومت مرکزی قدرتمند (بهترین حالت ممکن)،ادامه جنگ و تجزیه یمن (بدترین حالت ممکن)،فدرالیسم و تقسیم یمن به نظام اقلیم‌ها،تفوق انصارالله،تشکیل حکومت و ناکامی ائتلاف عبری ـ عربی ـ غربی،تفوق جبهه عبری ـ عربی ـ غربی و شکست انصارالله را می‌توان برای آینده بحران برشمرد.
 نتیجه‌گیری:کنشگران اصلی دخیل در بحران یمن از جمله ایران، انصارالله، عربستان، امارات، اسرائیل، امریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه هرکدام با توجه به منافع و اهدافی که برای خود مطرح کرده‌اند، یکی از سناریوهای مذکور را برای خود مطلوب/نامطلوب می‌دانند. از همین روی تلاش جملگی کنشگران این است که روند بحران را به سمت سناریوی مطلوب خود جهت‌دهی کنند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futurism of the Yemeni crisis based on the method of actor analysis

نویسندگان [English]

  • mohammad javad fathi
  • ayyub nikunahad
PhD Student in Political Science (Futurism of Political Studies of the Islamic Revolution), Shahed University, Faculty of Humanities
چکیده [English]

Objective: The developments in Yemen have become one of the most complex crises in the strategic region of West Asia due to the intervention of various actors, and therefore, reaching a point of equilibrium will be a long-term process. In the current situation, none of the actors intend to moderate their basic interests. Futuristic research on the crisis is a priority and important issue. The aim of the present study is to answer the question of what are the future scenarios of the Yemeni crisis?
Method: Due to the multiplicity of actors and their different interests, the method of analyzing actors and explaining their interests will be suitable for presenting possible, probable and desirable scenarios. The study also used an expert panel and a Delphi interview.
Results: The study shows that seven scenarios can be counted for the future of the crisis: periodic crisis (a situation between fire and war), the end of the crisis and the formation of a strong central government (the best possible situation), the continuation of the war and the disintegration of Yemen (worst case scenario), federalism and division Yemen's climate system, Ansarullah's superiority, the formation of a government and the failure of the Hebrew-Arab-Western coalition, the superiority of the Hebrew-Arab-Western front, and finally the defeat of Ansarullah and Lebanonization.
Conclusion: The main actors in the Yemeni crisis, including Iran, Ansarullah, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Israel, the United States, Russia, China, Britain and France, each considers one of the mentioned scenarios to be desirable/undesirable according to the interests and goals they have set for themselves. Therefore, the efforts of all actors are to direct the crisis towards their desired scenario.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yemen
  • Iran
  • America
  • Saudi Arabia
  • Futures Studies
 
1.     بوزان باری؛ ویورالی.(1388). مناطق و قدرت‌ها. ترجمه رحمان قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی.
2.     دهشیری، محمدرضا. (1396). پیشران‌های نوظهور در نظم و امنیت غرب آسیا. مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران، نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا، جلد سوم، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران.
3.   صالح‌نژاد، حسین (1394). روش‌های فهم آینده، گزارش راهبردی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 14407: 1-47.
4.     عمادی، سیدرضی.(1395). فدرالی‌شدن یمن؛ مواضع بازیگران و پیامدها. تهران: اندیشکده راهبردی تبیین، گزارش راهبردی.
5.     فایضی، محمد محسن.(1396). گزینه‌های پیش روی جنبش حراک در یمن. تهران: اندیشکده راهبردی تبیین، گزارش راهبردی.
6.     گواهی، عبدالرحیم (1396). آینده‌نگری در آینده‌پژوهی: تحلیل علی لایه‌ای چالش‌های آینده‌پژوهی در ایران. فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، 28(9):14-24.
7.     مختاری‌هشی، حسن؛ شمس، مجتبی (1396). تحلیل ژئوپلیتیک بحران یمن. مجله پژوهش‌های جغرافیای سیاسی، 2(1): 165-193.
8.     مسعودنیا، حسین؛ توسلی، حسین (1391). بازخوانی جنبش شیعی الحوثی در یمن. فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 1(3): 141-125.
9.     ملکی‌فر، عقیل.(1393). آینده‌پژوهی: دانش توانمند خلق آینده، در آینده‌پژوهی: مبانی و رویکردها. سحر چکاوک، تهران: نشر اندیشکده صنعت و فناوری آصف.
10.هاشمی‌نسب، سعید (1388). نشست بررسی تحولات اخیر یمن. فصلنامه پژوهش‌های منطقه‌ای، (2): 280 -300.
11.هراتی، محمدجواد (1391). تحولات اخیر خاورمیانه و آینده گفتمان انقلاب اسلامی. فصلنامه سیاست جهانی، 1(2): 233 - 269.
 
1.Abdullah,Khalled(2018),An Armed Man Walks On The Rubble Of Houses Destroyed By An Air Strike Near Sanaa Airport Marce 26,Reuters.
2.Aljamra, Helal(2019), Bab-El-Mandeb, Gateway to the Red Sea: the World’s Most Dangerous Strait,available at: https://insidearabia.com/bab-el-mandeb-gateway-to-the-red-sea-the-worlds-most-dangerous-strait/
3.Aljamra,Helal(2019), Bab-El-Mandeb, Gateway to the Red Sea: the World’s Most Dangerous Strait,available at: https://insidearabia.com/bab-el-mandeb-gateway-to-the-red-sea-the-worlds-most-dangerous-strait/
4.Arab Sorkhi,Meysam(1397), The Role of the Zionist Regime in the Developments of Yemen, Islamic Guards Monthly,Year 37,No. 437-438. (in Persian)
5.Ardemagni,Eleonora(2019),Two Hadramawts emerge in a fractured Yemen, Middle East Institute,policy paper.
6.Belensoage,ana(2018), Iraq and yemen: the new proxyies?, ieee.es,instituto espanol ae etudios estrategicosm,opinion document.
7.Bell,Wendel(2011),Foundation Of Futures Studies:Human Science For A New Era:Values,Objectivity,And The Good Society, London And New
8.Burton,Madi(2017),Maritime Chokepoints Are Critical To Global Energy Security,Mansfield.Energy,Available At: Https://Mansfield.Energy/Market-News/Maritime-Chokepoints-Critical-Global-Energy-Security/
9.Chevalier,Jacques and Daniel JBuckles(2008),SAS2: a Guide toCollaborative Inquiry and Social Engagement,Sage Publications.
10.Dinstein,Yoram(2017),War,Aggression And Self-Defence,Cambridge University Press.
11.Emadi, Seyed Razi (2016), The Federalization of Yemen; Positions of Actors and Consequences, Strategic Thinking of Explanation, Strategic Report. (in Persian)
12.Faizi, Mohammad Mohsen (2017), Options for the Progress of the Harak Movement in Yemen, Explanatory Strategic Thinking, Strategic Report. (in Persian)
13.Friedman,Andrew and Samantha Miles(2006),Stakeholders:Theory and Practice,Oxford University Press,Oxford.
14.Haghshenas, Mohammad Reza and the others (2017), Geopolitical Competitions and Relations between Iran and Saudi Arabia: Mechanisms and Strategies, Quarterly Journal of Political Studies of the Islamic World, Year 6, No. 22, pp. 1-33. (in Persian)
15.Hashemiansab, Saeed (2009), Yemen Recent Research Meeting, Regional Research Quarterly, Volume 2, pp. 280-300. (in Persian)
16.Heidari, Saman and Sheikhizadeh, Mohammad Rasoul (2019), Strategic Presence Requirements Iran in Yemen from a Geopolitical Perspective, Research of Nations, No. 41. (in Persian)
17.Hermans,Leon and Wil AH Thissen(2009),Actor analysis methods and their use for public policy analysts,European Journal of Operational Research,196(2), pp808-818.
18.Kam,Ephraim(2018),Iran-Russia-Syria:A Threefold Cord Is Not Quickly Broken, Institute For National Security Studies
19.Karoline, Par(2001), Postel-Vinay; Géographie Et Pouvoir, Critiqueinternationale, Janvier.
20.Katzman, Kenneth(2011), Bahrain:Unrest, Security, And U.S. Policy, Congressional Research Service, 95-1013.
21.Khezri, Ehsan et al (2015), Rooting of Iran-Saudi Arabia Conflicts, Quarterly Journal of Political and International Research, No. 23. (in Persian)
22.Malekifar, Aqeel (2014), Future-Research: Future Knowledge of Creating the Future, Future Research: Fundamentals and Approaches, Sahar Chakavak, Tehran: Asef Industry and Technology Thought Publishing. (in Persian)
23.Masoudnia, Hossein,Vososoli, Hossein (2012), Re-reading of the Shiite Al-Houthi Movement in Yemen, Quarterly Journal of Political Studies of the Islamic World, First Year, No. 3, pp. 141-125. (in Persian)
24.MassoudNia,Hussein and Tavasoli,hossein(2013),Evaluating of Shia`s Movement of al-howzi in Yemen,Volume 1, Issue 3, pp 125-142(in Persian)
25.Mehrabi.Mani(2019), Saudi Arabia and the UAE’s Proxy-War and the Humanitarian Crisis in Southern Yemenl, available at: https://uwidata.com/5243-saudi-arabia-and-the-uaes-proxy-war-and-the-humanitarian-crisis-in-southern-yemen/
26.merrick,rob(2016),revealed: the uk is training saudi pilots amid accusations of war crimes in yemen,available at:
27.Mitchell,Andrew(2017),Yemen, Point Of Order In The House Of Commons At 12:54 Pm On 30th November 2017, Heyworkforyou, Available At: Https://Www.Theyworkforyou.Com/Debates/?Id=2017-11-30a.510.3
28.Montazran, Javid (1397), Saudi Arabia's Coalition Against Yemen from the Perspective of International Law, Public Policy Studies Network, Strategic Report. (in Persian)
29.Mosalla Nejad, Abbas. (2015), Strategic Policy Making in Yemen Security Crisis Management ”, Quarterly Journal of Global Policy Research, Volume 4, Number 3. (in Persian)
30.Nagi,Ahmed(2019),Oman’s Boiling Yemeni Border,Italian Institute For International Political Studies Website.
31.O´Tuathail,Dalby(1998),Rethinking Geopolitics, London: Routledge. Schmitz, Andrea And Alexander, Wolters(2012), Political Protest In Central Asia: Potentials
32.pregent, michael(2019), criticism of saudi arabia’s role in yemen is unbalanced and favors iran,policy paper, saudi research & publishing company.
33.Reed,Mark and others(2009),Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management.Journal of environmental management,90 (5), 1949/1933.
34.Sabatier,Paul(1988)An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein,Policy Sciences 21, 129–168.
35.Sadeghi, Seyed Shamsuddin and Lotfi, Kamran (2016), Syria's Strategic Position in Russian Military-Security Equations, Central Asian and Caucasus Studies, No. 93, pp. 99-122. (in Persian)
36.Taheri, Ebrahim (2017), Future Research of the Political System in Yemen, Institute of Futurology of the Islamic World, Strategic Report. (in Persian)
37.Thunderbolt,Marcus(2018),Israel Joins Saudi Coalition Against Yemen…Uninvited,Themideastbeast,Available At:
38.trtworld(2019), What is China doing in Yemen?,available at:
39.trtworld(2019), What is China doing in Yemen?,available at:
40.Walter J. (2002),Semester Geographie Kritische Geopolitik Eineengagierte Wissenschaft?Heiko Schmid Geographisches Institutruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
41.Webb,Whitney(2017),Netanyahu Declares Israel’s Readiness To Join Saudi-LedBloody War On Yemen,Mintpressnew,Available At:
42.Zawari, Abdul Majid (2017), Alternative Futures of Yemen, Institute of International Relations, Strategic Report.