بررسی زمینه های فرهنگی شکل گیری و رشد چالش های قومی در جهان اسلام: مطالعه موردی آذربایجان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

10.30479/psiw.2020.12001.2665

چکیده

هدف: این مقاله با هدف یافتن بسترهای فرهنگی چالش‏های قومی جهان اسلام با تاکید بر آذربایجان ایران تلاش دارد در راستای افزایش همبستگی ملی گام بردارد. بر این اساس، سئوال اصلی این مقاله این است که مهمترین بسترهای فرهنگی تاثیرگذار در شکل‏گیری و رشد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران چیست؟
روشها: روش پژوهش به صورت ترکیبی کیفی و کمی از طریق جمع‏آوری داده‏ها به روش کتابخانه‏ای با ابزار فیش‏برداری و روش میدانی با ابزار مصاحبه عمیق است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت توصیف داده‏ها و تحلیل محتوای کمی پس از دسترسی به تمام نتایج بدست آمده از منابع کتابخانه‏ای و مصاحبه عمیق، صورت گرفته است.
یافته‏ ها: تحلیل داده‏های مصاحبه و تحلیل محتوایی کمی از تمامی نتایج بدست آمده از مصاحبه عمیق صورت گرفت. یافته‎های تحقیق حاکی از آن است که تاکید بر یک زبانه بودن کشور و تبعیض فرهنگی و عدم اجرای اصل 15 قانون اساسی برای ترک‏زبانان با 39 درصد به عنوان مهمترین بستر فرهنگی داخلی، و تاثیر شبکه‏های ماهواره‏ای ترکیه با 32 درصد و تاثیر جمهوری آذربایجان با هویت برتر ترکی در همسایگی آذربایجان ایران با 31 درصد به عنوان مهمترین بسترهای خارجی شکل‎گیری و رشد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران است.
نتیجه‏ گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد برای ایجاد همبستگی ملی بیشتر، مولفه های فرهنگی مردم آذربایجان در داخل کشور باید شناسایی شده و مورد احترام قرار گیرد تا کشورهای خارجی نتوانند بستری برای ایجاد چالش‏های قومی در آذربایجان ایران پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Cultural Grounds the Formation and Growth of Ethnic Challenges in Islamic world: Case Study Azerbaijan Iran

نویسندگان [English]

  • Mansor Salehi 1
  • Bahram Navazeni 2
  • Masoud Jafarinezad 3
1 student of political science, Shahreza Azad University
2 Associate Professor, Political Science Department, Imam Khomeini International University, Qazvin
3 , Assistant Professor, Political Science Department, Shahreza Azad University
چکیده [English]

Objective: This study has been conducted with the aim of finding the cultural bases of ethnic challenges in the Islamic world with emphasis on Azerbaijan Iran and tried increasing national solidarity. Accordingly, the main question this article is that what is the most influential cultural ground in formation and growth of ethnic challenges in Azarbaijan, Iran?
Methods: research method is a qualitative and quantitative combination of data collection through library method with survey tool and field method with in-depth interview. The data analysis method was also used to describe the data and quantitative content analysis after accessing all the results obtained from library sources and in-depth interviews.
Result: Findings of the research indicate that emphasis on the language of a country, cultural discrimination, and the non-implementation of Article 15 of the Constitution for the abandonment of Turkish speakers with 39% were the most important domestic cultural ground, and the impact of satellite channels in Turkey and Republic of Azerbaijan with 32% and superior Turkish identity in the vicinity of Azerbaijan with 31%, were the most important external grounds in formation and growth of ethnic challenges in Azerbaijan in Iran.
Conclusion: The results of the research show that in order to create greater national solidarity, the cultural components of the Azerbaijani people within the country must be recognized and respected so that foreign countries can not provide a basis for creating ethnic challenges in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ethnic Challenges"
  • "Islamic world"
  • "Azerbaijani Iran
  • Ethnics"
  • "National Solidarity"
Abrahamian, Y. (2005). "Iran between Two Revolutions; an Introduction on Contemporary Iranian Sociology". Translated by Ahmad Golmohammadi and Mohammad Ebrahim Fattahi. Tehran: Ney Publication.

2. Abotalebi, A. & Karimi, A. (1999). "Ethnic Minorities and Convergence". Quarterly of National Studies, 6(1), 129-154

3. Ahmadi, H. (2016). "Ethnic Groups and Ethnicity in Iran: Myth and Reality". Tehran: Ney Publication.     

4. Ale Ahmad, J. (1978). "Regarding the Service and Betrayal of Intellectuals". Tehran: Kharazmi Publishing House.

5. ANCI ethnologue languages of the world, (2016). Retrievedfrom: https://www.ethnologue.com/country/IR/languages, Iran, Azerbaijani South

6. ANCI Turks Population in Iran. (2018). retrieved from: https://www.frmtr.com/genel/567605- irandaki-turk-nufusu.html

7. Armand, F & Peisureh, F. (2016). "Investigating the Interaction and Solidarity of Iranian Ethnic Groups in the National Unity Dialogue". Scientific Journal of Researches of Nations First volume, 1(4), 1-10

8. Asgharzadeh, A. (2007). "Iran and the Challenge of Diversity: Islamic Fundamentalism, Aryanism Racism, and Democratic Struggles". First published by Palgrave Macmillan.

9. Asghari, R. (2015, January 6). "Necessity of Elimination of Ethnic Discrimination to Prevent Major Crises". Retrieved from: http://www.Durnanews.ir

10. Ashraf, a (2004). "Identity, Nationality, Ethnicity. Institute for Human Sciences Research and Development". Tehran: Institute for Research and Development in Humanities.

11. Ashraf, A. (2016). "Iranian Identity: From Ancient times to the end of Pahlavi". Translation by Hamid Ahmadi. Tehran: Ney Publication.

12. Atabaki, T. (1997). "Azerbaijan in Contemporary Iran". Translation by Mohammad Karim Eshragh, Tehran: Toos Publishing. 

13. Azari, A. (1974). "Sheikh Mohammad Kheyabani Uprising in Tabriz". Tehran: Safi Alishah Press Office.

14. Bashirieh, H. (2015). "A Preface on the Political Sociology of Iran in the Period of the Islamic Republic of Iran". Tehran: Negah Moaser Institute.

15. Bradley, J. R. (2006). "Iran's Ethnic Tinderbox". The Washington Quarterly the MIT Press, 30(1), 181-190.

16. Breton, R. (2015). "Political Ethnology". Translation by Naser Fakouhi. Tehran: Ney Publication. 

17. Coen, B. (2006). "An Introduction to Sociology". Translated by Mohsen Solasi, Tehran: Totia Publication.

18. Cordell, K. & Wolfe, S. (2015). "Ethnic Conflicts". Translation by Abdullah Ramezanzadeh, Tehran: Mizan Cultural Science Publishing.

19. Devlet, N. (2012, July 24). "Turkey and Greater Azerbaijan: A Card to Play, the German, Marshall Fund of the United States". Retrieved from: http://www.gmfus.org

20. Doagoyan, D & Abdul Rahmani, R. (13969). "Investigating the Role of Media in Spreading Ethnic Conflicts in the Border Regions of West Azerbaijan Province", Border Studies Journal, 5(3), 27-56.

21. Edwards, B. M. (2003). "Politics and Government in the Middle East". Translated by Rasoul Afzali. Tehran: Bashir Cultural and Art Institute of Science and Technology.

22. Faust, L. (1995). "Iran and the Cold War: The Crisis of Azerbaijan (1945-1946)." Translation by Kaveh Bayat. Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publishing.   

23. Haghgoo, J. (2014). "America and Ethnic Separation in Iran", Tehran: Cultural and Artistic Institute of Islamic Revolution Documentation Center.

24. Haywood, A. (2004). "An Introduction to Political Theory". Translation by Abdul Rahman Alem. Tehran: Ghoms Publication.

25. Held, D. (2004). "A globalizing world? Culture, economics and politics". London and New York in Association with the Open University.

26. Hersh, S. (2006, November). "The Next Act, the New Yorker". Retrieved from: http://webcache.googleusercontent.com

27. Hey’at, J. (2001). "Review of the History of Turkish Language and Dialects". Tehran: Peykan Publishing House.

28. Keddie, R. N. (2014). "Results of the Iranian Revolution", Translation by Mehdi Haghighatkhah,Tehran: Ghoghnoos Publication.

29. Khalaji, M. (2007, July 9). "U.S. Support for the Iranian pposition". Retrieved from: http://www.washingtoninstitute.org

30. Koknar, A.M (2006, June 6). "Iranian Azeris: A Giant Minority". Retrieved from: https://www.washingtoninstitute.org  

31. Furan, J. (2011). "Fragile Resistance: History of Social Changes in Iran (from Safavids to the Years after the Islamic Revolution)". Translation by Ahmad Tadayyon. Tehran: Rasa Cultural Services Institute Publishing.

32. Ghushchi, M. R & Naderi, M. (2014). "Globalization and Ethnic Pluralism in Iran, Challenges and Opportunities". Quarterly Journal of Strategic Studies of Globalization, 1(14), 55-91.

33. Jami, N. (2006). "The Past is a Light for the Future: The History of Iran in the Interval betweentwo Coups (1920-1953)". Tehran: Ghoghnoos Publishing.

34. Jannatoglu, A.  (2016). "The Minority Rights of Azerbaijani Turks in Iran". Middle East Review of International Affairs, 20(1), 8-13

35. Karimi, A. (2011).  "An Introduction to the Political Sociology of Ethnic Diversity: Issues and Theories". Tehran: Samt Publications.

36. Kojori, M & Qomi, A. (2014). "The Role of External Factors in the Formation of Ethnic Crises". Roadmap Political Studies Monthly: Special issue of International Terrorism Studies, 4 (11), 3-20.

37. Maghsoudi, M. (2002). "Ethnic Changes in Iran; Causes and Backgrounds". Tehran:  Institute of National Studies Publishing.

38. Mahpishanian, M. (2009). "Explaining Ethnic Conflicts Based on Intervention Theories A Look at US Soft Threats Against the Islamic Republic of Iran". Journal of Psychological Operations Studies, 6(23), 119-151.

39. McFaul, M, Milani, A & Diamond, L. (2006). "Awin - Win U.S. Strategy for Dealing with Iran"'. The Washington Quarterly, 30(1), 121-138. https://doi.org/10.1162/wash.2006-07.30.1.121

40. Mohsenianrad, M. (2003). "The need for attention to the issue of intercultural communication in Iranian society".  Media Journal, Tehran: 14(1), 20-26 

41. Murshedizadeh, A. (2004). "Azari Intellectuals and National and Ethnic identities". Tehran: Markaz Publication.

42. Nassibu, N. (2012, August 28). "Azerbaijan Iranian Relation: Past and Present". Journal of Azerbaijan Studies, Retrieved from: http://www.dspace.khazar.org.

43. Navazeni, B. (2010). "The Tabaristan Pattern in the Russian Federation". Central Asia and Caucasus Studies, 3(72), 135-164.

44. Nuriyev, E. (2012, June 14). "Azerbaijan: the Geopolitical Conundrum". Retrieved from: http://www.opendemocracy.net.

45. Obershall, a (2007). Conflict and Peace Building in Divided Societies,

  Responses to Ethnic Conflict, London Routledge, https://www.researchgate.net.

46. Panahi, M. A. (2007). "A look at the Phenomenon of Social Gaps in Iran and the Need to Pay Attention to them". Gunash Special Issue, Tehran:5(40), 165-168

47. Plesch, D and Butcher, M. (2007). "Considering a war aith Iran", centre for international studies and diplomacy, 1-72, https://eprints.soas.ac.uk

48. Rashedi, H. (2007). "Turks and Reviewing Their History, Language and Identity in Iran".  Tehran: Andishe Noo Publication.

49. Rubin, D. I. (2018). "The Muddy Waters of Multicultural Acceptance: A Qualitative Case Study on Antisemitism and the Israeli/Palestinian Conflict". Journal of Ethnic and Cultural Studies, 5(1), 1-15

 50. Sadeghi, A. (2007). "Autopsy of the Saga of the Nation of Azerbaijan". Gunash Special Issue, Tehran:5(40), 108-114

51. Salehi Amiri, S. R. (2009). "Ethnic Dispute Management in Iran". Tehran: Strategic Research Center Publishing. 

52. Salehi, M. (2011). "A Study of Ethnic Conflicts and Crisis in Iran (Case Study of Ardabil Province in 1980s)". MSc Thesis: Payam Noor University of Qazvin.

53. Sepehri, M. B. (2007). "Investigation of Effective Factors on Ardabil Users of the Satellite Channels of Turkey and Azerbaijan". Master's Thesis, Faculty of Radio and Television: Master's Thesis of Media Management.

54. Seyyedemami, K. (1997). "Ethnic Nationalism: In search of Further Understanding". Middle East Studies, 3(10 & 11), 252-260.

55. Shaffer, B. (2006). "Borders and Brotherhood and the Challenge of the Identity of Azerbaijan". Translated by Yashar Sadiqani Azar, Tehran: Ulus Publisher,

56. Shaffer, B. (2006, June 2). "Iran's Volatile Ethnic Mix". https://www.nytimes.com.

57. Shait, B. (2017, February 10). "Poupolatıon of turhs ın Iran". Retrieved from http://www.tebaren.org/?p=732 

58. Smith, A. D. (2003). "Ethnic Challenges and the Retirement of Nations". Translation by Mostafa Mehrain. Strategic studies, Tehran:  25(29), 182-204

59. Smith, A. D. (2012). "Nationalism and Modernism: A Critical Examination of Recent National Theories and Nationalism". Translation by Kazem Firuzmand. Tehran:Salis Publication.

60. Souleimanov, E., Pikal, K. and Kraus, J (2013). "The Rise of Nationalism among Iranian Azerbaijanis: A Step toward Iran, s Disintegration?” Middle East Review of International Affairs, 17(1), 71-91

61. Tohidi, N. (2006, June 29). "Iran: regionalism, Ethnicity and Democracy". Retrieved from http://www.openDemocracy.net

62. Vahedi, E. (2007). "Ethnic Identity in Azerbaijan". Tehran: International Cultural Studies and Research Institute of Abrar Moaser.

63. Weeks, R. (2004). "The Encyclopedia of Muslim Ethnic Groups". Translation of Masoumeh Ebrahimi and Peyman Matin. Tehran:  Amir Kabir Publishing.

64. Weiner, M & Huntington, S. (2000). "Understanding Political Development". Translated by Institute for Strategic Studies, Tehran: Institute for Strategic Studies.

65. "What do we do to avoid being frightened by beetles?" (2006). Tehran: Iran Newspaper Friday Articles owned by the Islamic Republic News Agency, Kids and Teenager.

66. Zhang, Y & Barbara, M. W. (2016, April 27). "Qualitative analysis of content. In Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science". Retrieved from: https://philpapers.org.