محرومیت و فرسایش حاکمیت ملی در جامعه اسلامی عراق (2018-2003)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد

2 دانشجو

3 گزوه علوم سیاسی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: بررسی و فهم دلایل فروپاشی، خشونت و فرسایش حاکمیت ملی در دولت نوین عراقی که از سال 2003 به بعد پایه گذاری شد. برای کشف این دلایل سعی شد تا با بهره گیری از نظری محرومیت نسبی بتوانیم ریشه‌های فرسایش حاکمیت ملی در عراق به نمایش گذاریم.
روش: در این مقاله ما با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، سعی در دستیابی و پیشبرد هدف کاری خود داشتیم.
یافته‌ها: نویسندگان حاضر با بررسی عرصه‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی در دوران حاکمیت جدید دوت عراق، و استخراج داده‌هایی که نشانگر نوعی تبعیض و بی عدالتی در حق برخی از گروه های عرب سنی شد، با دریافت این داده ها به سمت پاسخ گویی به هدف و فرضیه مقاله پیش رفتند.
نتایج: نتایجی که نویسندگان بر مبنای داده‌های ارائه‌شده و دریافت شده در عرصه‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی به آن دست یافتند، ریشه‌های فرسایش حاکمیت ملی و خشونت در عراق را به سیاست‌های دولت عراقی نسبت به اعراب سنی نسبت می‌دهند. بنابراین، خشونت مسلحانه اعراب سنی در واکنش به محرومیت‌های متکثر و چند بعدی(اقتصادی، نظامی، سیاسی)، سبب فروپاشی اقتدار دولت ملی عراق و به تبع فرسایش حاکمیت ملی در بسیاری از مناطق سنی نشین این کشور شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deprivation and erosion of national sovereignty in the Islamic society of Iraq

نویسندگان [English]

  • Shoreh Pirani 1
  • hamed kazemi 2
  • shahram pirani 3
1 Assistance prof. Shahed University
3 razi university
چکیده [English]

Objective: The main objective of this article is to investigate the causes of violence and erosion of national sovereignty in the Islamic community of Iraq based on the theory of relative deprivation.
Methods: This paper uses descriptive-analytical methods and library resources.
Result: Present authors examine three political-military and economic areas to identify the origins of violence in Iraq. The data extracted from it indicate the existence of discriminatory policies towards Iraqi Sunni Arab group.
Conclusion: Armed Sunni Arab violence in response to multiple and multidimensional deprivations (economic, military, political) has led to the collapse of Iraqi national government authority and consequently the erosion of national sovereignty in many Sunni areas of the country.
Keywords: Iraq, Sunnis Arab, Deprivation, National Sovereignty, Authority, Nation State

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraq
  • Sunni Arabs
  • deprivation
  • economic
  • military
  • political