هم سنجی عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با ظهور داعش در عراق و سوریه، به نظر می رسید که پاکستان نیز مقصد طبیعی گسترش این گروه است. زیرا نه تنها جمعیت مسلمان قابل توجهی دارد بلکه اغلب با نوعی بی ثباتی سیاسی اعم از منازعه مذهبی یا کودتای نظامی نیز مواجه است. از این رو، هدف مقاله حاضر بررسی ضریب نفوذ واقعی داعش در پاکستان است. به نظر می رسد که با همسنجی همزمان عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستان و مقایسه آنها با همدیگر می توان ضریب نفوذ و تهدید واقعی داعش در پاکستان را سنجید. برای آزمون فرضیه بالا، از روش توصیفی- مقایسه ای استفاده می شود. یعنی تک تک عوامل و موانع موفقیت داعش توصیف شده و با یکدیگر مقایسه می شود. مبنای این سنجش، الگوی نظری جاستین جرج در باب رابطه تروریسم و دولت های ورشکسته است. یافته های مقاله نشان می دهد که نمی توان پاکستان را مقصد طبیعی داعش تلقی کرد بلکه این گروه با موانع جدی برای نفوذ در این کشور مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-assessing Factors and Obstacles of ISIS Success in Pakistan

چکیده [English]

Objective: After the rise of ISIS in Iraq and Syria, it seems that Pakistan is the normal destination of the group enlargement. This is why Pakistan not only has significant Muslim population but also subjects to political instability whether religious conflict or military coup d’état. So, the article aims to assess real ratio of ISIS influence in Pakistan.
Method: It seems that simultaneous co-assessing factors and obstacles of ISIS success in the country and comparing them to each other could be helpful to evaluate real threat of ISIS for Pakistan. The hypothesis will be tested by descriptive-comparative method. The base of the testing is theoretical model of Justin George on connection between terrorism and failed states.
Results: Findings show that it is impossible to consider Pakistan as a normal destination for ISIS. But the group is subject to serious barriers in the country.
Conclusion: regarding the Pakistan situations, it is possible to conclude that different factors including US-Afghanistan’s Taliban talks, agreements between Iran and Pakistan on cross-borders terrorism, and tensions in Indo-Pak relations would alter ISIS circumstances in Pakistan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pakistan
  • ISIS Threat
  • Radical Groups