ژئوپلتیک انتقادی و تحلیل رویکرد ترکیه در قبال داعش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 دانشگاه مازندران

3 دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

چکیده

هدف: از جمله مؤلفه‌های مهم تأثیرگذار بر موقعیت کشورها فضا، قدرت و هویت است که عناصر اصلی قلمروسازی گفتمانی در نظریه ژئوپلیتیک انتقادی را تشکیل می‌دهد و در عصر جدید کشورها و بازیگران مختلف از آن‌ها به انحای مختلف بهره می‌گیرند. با توجه به این مسئله هدف این مقاله بهره‌گیری از این عناصر در تحلیل رویکرد ترکیه در قبال داعش است.
روش: روش به‌کاررفته شده در این نوشتار، «توصیفی و تحلیلی» است. یعنی در گام اول، عناصر اصلی نظریه ژئوپلیتیک انتقادی، توصیف شده و سپس رویکرد ترکیه در برابر داعش، بر پایه این عناصر تحلیل شده است.
یافته‌ها:یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد و رفتار دولت ترکیه در برابر داعش در زمان قدرت داعش، بر مبنای عناصر ژئوپلیتیک انتقادی قابل‌تحلیل می‌تواند باشد.
نتایج: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بر اساس عناصر ژئوپلیتیک انتقادی، دولت ترکیه درصدد برآمد تا با حمایت نامحسوس از داعش، بر پایه استعاره قدرت، جایگاه منطقه‌ای و قدرت سیاسی محور مقاومت و به‌ویژه ایران را تضعیف کند؛ طبق استعاره فضا، تمایلات فدرالیستی اکراد را تحت‌الشعاع قرار دهد و سرانجام بر اساس استعاره هویت، ضمن غیریت‌سازی و تضعیف تفکر شیعی، به‌تدریج هویتی را از اسلام به نمایش بگذارد که افزون بر بازتولید رگه‌هایی از نوستالژی عثمانیسم، هویت‌گرایی اسلامی و منطقه‌ای حزب عدالت و توسعه را نهادینه‌تر کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Geopolitics and Analyzing of Turkey's Approach toward ISIS

نویسندگان [English]

  • REZA GARSHASBI 2
  • JAFAR NAGHDI ESHRAT ABAD 3
2 University of Mazandaran
3 PhD in International Relations
چکیده [English]

Objective: Among the important factors influencing the position of countries, space, power and identity are the main elements of which are shaping critical geopolitical theory; and in the new era, different countries and actors use them in different ways. Considering this issue, the purpose of this article is to use these elements in analyzing Turkey’s approach to ISIS.
Method: The research method of this paper is descriptive and analytical. In the first phase, the elements of critical geopolitical theory are described, and then the Turkey’s approach to ISIS has been analyzed based on these elements.
Results: The findings of this study indicate that the
approach of the Turkish government against ISIL during ISIL's rule can be analyzed on the basis of critical geopolitical elements.

Conclusion: The findings of this study indicate that according to the elements of critical geopolitical theory, the Turkish state, based on the metaphor power, by impalpable support from ISIS, was due to weaken the political and regional status of the regional resistance, especially Iran. In the sphere of metaphor of space, Turkey tried to reduce Federalist tendencies of Kurdish and ultimately in the scope of identity metaphor, alongside alienating and weakening Shiite thinking, gradually to display the identity of Islam that in addition to reproducing the origins of Ottomanism's nostalgia, to make the Islamic and regional identity of the Justice and Development Party more institutionalized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Geopolitics
  • Turkey
  • ISIS
  • Kurds
  • Iran