نویسنده = مریم صنیع اجلال
تعداد مقالات: 3
2. نظام جهانی شبکه‌ای و تحقق توسعة علمی و فناورانه در کشورهای اسلامی

دوره 2، 5و 6، تابستان 1392، صفحه 115-136

علیرضا ازغندی؛ مریم صنیع اجلال


3. همگرایی جهان اسلام و آیندة تمدن اسلامی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-19

محمد حسینی مقدم؛ مریم صنیع اجلال