نویسنده = رضا سیمبر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی درباره ماهیت روابط ایران و پاکستان(1364-1394)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 67-98

رضا سیمبر؛ سید سعید میرترابی؛ محمد باقر علی تبارفیروزجایی