نویسنده = سید محمد حسین اکرمیان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان انتقادی جنبش اسلامی جماعت تبلیغی با تأکید بر الگوی فرکلاف

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 45-71

سید محمد حسین اکرمیان؛ سید محمد علی حسینی زاده