نویسنده = سجاد نجفی
تعداد مقالات: 1
1. Fiqh Al-waqi & its role in the Islamic awakening

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 61-47

سعید سیدحسینی؛ سجاد نجفی