نویسنده = حسین خالدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پیامدهای منطقه ای ژئوپلیتیک شیعه در دوران پساصدام

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-88

رضا التیامی نیا؛ محمد نظری؛ حسین خالدی؛ مراد دلالت