نویسنده = سعید میرترابی
تعداد مقالات: 2
1. Turkish Contradictory Foreign Policy towards Iraq in 2005-2015

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 79-95

سعید میرترابی


2. تحلیلی درباره ماهیت روابط ایران و پاکستان(1364-1394)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 67-98

رضا سیمبر؛ سید سعید میرترابی؛ محمد باقر علی تبارفیروزجایی